Färre felaktiga utvisningar med nya regler för arbetskraftsinvandring

Senast ändrad 19 February 2018

Nya regler för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden infördes den 1:a december 2017. Lagändringen innebär att ett arbetstillstånd inte längre måste återkallas när arbetsgivaren gjort mindre misstag gällande anställningsvillkoren, om arbetsgivaren själv upptäcker och rättar till bristerna innan Migrationsverket vidtagit någon åtgärd.1 Detta är en lindring av tidigare regler, då upptäckta misstag tidigare alltid ledde till ett återkallat arbetstillstånd oavsett åtgärder från arbetsgivaren.

Det tidigare regelverket har ansetts drabba både arbetsgivaren och arbetstagaren oproportionerligt hårt eftersom ett återkallat arbetstillstånd leder till att arbetstagaren tvingas att lämna landet.2

– Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag. Vi ska lösa den här situationen så snart som möjligt, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.3

Anställningsvillkoren för arbetskraftsinvandrare måste uppfylla nivåerna i svenska kollektivavtal. Syftet är att undvika att arbetskraftsinvandring försämrar villkoren på arbetsmarknaden och att skydda arbetskraftsinvandrare mot att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. För att en person ska få arbetstillstånd krävs därför att månadslönen räcker till för att personen ska kunna försörja sig utan försörjningsstöd och att försäkringsskyddet är på en tillräckligt hög nivå.4 Migrationsverket ansvarar för att kontrollera om anställningsvillkoren uppfyllts.

De nya reglerna ger arbetskraftsinvandraren ett ökat skydd eftersom arbetstillståndet inte behöver återkallas vid mindre brister i anställningsvillkoren. Allvarliga brister kommer även i fortsättningen att leda till att arbetstillståndet återkallas, för att undvika att oseriösa arbetsgivare utnyttjar systemet för arbetskraftsinvandring.5  

Fler förändringar är på väg för att förstärka skyddet mot återkallande av arbetstillståndet. Lagändringen som började gälla den 1 december 2017 har redan kritiserats för att inte ge arbetskraftsinvandrare ett tillräckligt starkt skydd, eftersom det oftast är när Migrationsverket genomför sin kontroll som bristerna upptäcks. Arbetsgivaren ges med den föreslagna lagändringen en möjlighet att rätta mindre brister utan att arbetstillståndet återkallas även efter att Migrationsverket upptäckt dem. Regeln föreslås börja gälla den 1 juli 2018.6

  1. Regeringskansliet: Pressmeddelande, Migrationsverket ska kunna låta bli att återkalla uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/06/migrationsverket-ska-kunna-lata-bli-att-aterkalla-uppehallstillstand-nar-arbetsgivaren-sjalvmant-har-avhjalpt-brister/
  2. Regeringen: Proposition, Möjlighet att avstå från återkallelse när arbetsgivaren självmant har avhjälpt bristen, Prop. 2016/2017:212
  3. Regeringskansliet: Pressmeddelande, Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd,
  4. Regeringen: Proposition, Nya regler för arbetskraftsinvandring, Prop. 2007/08:147
  5. Regeringen: Departementsskrivelse, Mindre eller obetydliga fel gällande villkoren för arbetstillstånd, http://www.regeringen.se/4afca8/contentassets/dec05dfb0abf4f019211f4b9e2aa8f17/mindre-eller-obetydliga-fel-gallande-villkoren-for-arbetstillstand-ds-2017-64.pdf
  6. Regeringskansliet: Pressmeddelande, Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd,  http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/utredare-presenterar-forslag–arbetskraftsinvandrare-ska-fa-stanna-i-sverige-trots-mindre-misstag-gallande-villkoren-for-arbetstillstand/