Regeringens förslag om ensamkommande har riksdagens stöd

Senast ändrad 2 February 2021

Den 24 april meddelade Centerpartiet att de ställer sig bakom regeringens förslag om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga. Förslaget har därmed tillräckligt stöd av riksdagens ledamöter för att röstas igenom. Detta innebär en ny möjlighet för personer som annars skulle ha utvisats att beviljas ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Cirka 9 000 personer förväntas att påverkas av den nya lagen.1

Vad innebär förslaget?

Förslaget innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för gymnasiestudier. Förslaget omfattar de ensamkommande barn som kom till Sverige före den 25 november 2015 och som på grund av Migrationsverkets långa handläggningstider har hunnit bli 18 år. Att de har hunnit bli vuxna före beslutet i deras asylärenden påverkar möjligheten att få stanna i Sverige eftersom de istället prövas enligt den tillfälliga lagens stramare asylregler. Ansökan om ett uppehållstillstånd enligt förslaget ska endast få göras under en begränsad tid och vid ett tillfälle. Om förslaget röstas igenom av riksdagen kommer de nya reglerna börja gälla den 1 juli 2018.

Uppehållstillstånd ska ges om följande krav är uppfyllda:

  • personen har fått, eller skulle annars få, ett beslut om utvisning,
  • första ansökan om uppehållstillstånd har registrerats hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare,
  • personen har eller borde ha anvisats till en kommun som ska ordna boendet,
  • beslutet om utvisning har fattats, eller annars skulle fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016,
  • personen är 18 år eller äldre när beslutet om utvisning har fattats eller annars skulle ha fattats,
  • personen befinner sig i Sverige, och
  • personen studerar eller har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.2

Stöd för förslaget

De som ställer sig bakom förslaget lyfter särskilt vikten av att de ensamkommande unga som har drabbats av de längre handläggningstiderna ska få stanna. Regeringen ser detta som särskilt viktigt eftersom denna grupp, som annars inte skulle ha påverkats av den tillfälliga lagen, nu riskerar att utvisas på grund av den tillfälliga lagen som en konsekvens av Migrationsverkets långa handläggningstider.3 Andra aktörer som Röda Korset har även poängterat att dessa personer utan ny möjlighet till uppehållstillstånd annars skulle gå under jorden och leva i utsatthet som papperslösa i landet. Röda Korset menar även att situationen i Afghanistan, ursprungslandet för de flesta ensamkommande som berörs av förslaget, är så allvarlig att ingen med tvång bör utvisas dit.4 Slutligen tycker flera förespråkare av förslaget, som till exempel Röda Korset och Centerpartiet, att en ny möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige behöver ges till den här gruppen så snart som möjligt eftersom de annars kommer att utvisas, även om förslaget kan anses ha brister.5

Kritik mot förslaget

När den tillfälliga lagen lades fram efter flyktingsituationen 2015 fick lagen kritik av flera remissinstanser för att reglerna var komplicerade och svåra att tillämpa. Det förslag som nu har lagts fram om uppehållstillstånd till vissa ensamkommande unga har fått samma kritik. Bland annat menar Justitiekanslern, Lagrådet och Migrationsverket att det nya förslaget skulle komplicera reglerna ännu mer.6 Risken med detta, tycker kritikerna till förslaget, är att det blir svårt att förutse konsekvenserna av de nya reglerna. Lagrådet har vidare kritiserat förslaget för att innehålla knapphändiga analyser, att reglerna riskerar att bli ineffektiva och att remisstiden har varit för kort. I sitt yttrande uttalade Lagrådet att “gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”. Det är nytt för det svenska migrationssystemet att ge uppehållstillstånd på grund av längden på Migrationsverkets handläggningstider. Förslaget anses också vara kontroversiellt enligt Lagrådet då förslaget rör en bestämd grupp personer som genom en engångsåtgärd ska få uppehållstillstånd. Vissa menar därför att det liknar en dispens eller amnesti, särskilt då dessa personer har fått avslag på sin asylansökan.7