Starkt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt

Senast ändrad 6 December 2012

Utan tidiga riktade insatser löper utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare hög risk att hamna utanför arbetsmarknaden.

Det finns ett tydligt samband mellan tid till insats och sannolikheten att vara sysselsatt fem år efter invandring. Ju senare en anländande får ta del av etableringsinsatser desto lägre är sannolikheten att den kommer in på arbetsmarknaden. Diagrammet nedan visar hur sannolikheten att vara sysselsatt minskar desto längre tid det tar till insats i jämförelse med personer som fått insats redan det första året efter invandring.

Samhällets stöd för etablering når inte nyanlända kvinnor och övriga anhöriginvandrare. Nyanlända kvinnor, oavsett om de är skyddsbehövande eller anhöriginvandrare, får ett svagare stöd jämfört med nyanlända män. Kvinnor registreras senare på arbetsförmedlingen och påbörjar senare sitt deltagande på SFI. Bland alla nyanlända med en etableringsplan är instegsjobb dubbelt så vanliga bland män och de deltar i arbetsmarknadsutbildning tre gånger så ofta som kvinnor.

Skyddsbehövande och deras anhöriga erbjuds särskilda etableringsinsatser under den första tiden i Sverige. Övriga anhöriginvandrare är tänkta att få stöd för etablering inom ramen för de generella insatser som erbjuds alla arbetssökande. Målgruppen tar dock i låg utsträckning del av detta stöd i dag. Cirka en av fyra arbetslösa anhöriginvandrare är inskrivna på Arbetsförmedlingen under de första åren i Sverige. Av dem som är inskrivna är det under tio procent som har anvisats till en arbetsförberedande insats vid första inskrivningstillfället.

Utredningen pekar på flera faktorer som försvårar för nyanlända att tillgodogöra sig stöd för etablering på arbetsmarknaden. Kvinnor och män erbjuds inte insatser efter individuella behov, samverkan saknas mellan de mottagande aktörerna och det saknas relevanta insatser för korttidsutbildade. Upplevelsen av hur stor sannolikheten är att få ett jobb och känslan att insatserna för detta är meningsfulla påverkar den individuella motivationen i hög grad. Kvinnor och män som varit arbetssökande länge upplever hur motivationen och framtidstron sjunker ju längre tid de deltar i insatser utan att få något arbete.

Läs hela utredningen och mer om vilka förbättringar som föreslås via länken nedan.

Referenser:

  • Regeringen, 2012: Med rätt att delta – Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden’, SOU 2012:69, (tabell 6.1)