Språkutbildning

Senast ändrad 27 February 2017

Goda kunskaper i svenska är något som ökar chanserna att komma in på den svenska arbetsmarknaden och det gör det även enklare för utrikesfödda att bli delaktiga i samhället. I Sverige har utrikesfödda med bristande språkkunskaper möjlighet att delta i kostnadsfria kurser under namnet Svenska för Invandrare (SFI).

Att tala och förstå språket i det landet man lever i är viktigt – både för att klara sig på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Den språkundervisning som finns att tillgå blir således en avgörande faktor när det kommer till integrationsprocessen.

I Sverige har utrikesfödda rätt till undervisning i svenska

I Sverige har utrikesfödda som saknar grundläggande kunskaper i svenska rätt till undervisning i svenska för invandrare (sfi). Detta gäller från och med andra kalenderhalvåret då den utrikesfödde fyllt 16 år. Rätten till sfi gäller alla nationaliteter med undantag för personer med danska eller norska som modersmål.1

Det är kommunerna som ansvarar för tillgången till sfi och de är skyldiga att erbjuda språkundervisning till de som behöver det, antingen genom sin egen verksamhet eller externa aktörer. I samarbete med Arbetsförmedlingen ska kommunerna verka för att studierna planeras individuellt utefter elevens egna förutsättningar och deras specifika studiebakgrund. Studierna ska även kunna kombineras med arbetslivsorientering, praktik, annan utbildning eller förvärvsarbete. Utbildningen består av fyra kurser på nivåerna A-D och eleverna ska ges möjlighet att ta olika studievägar beroende på deras kunskapsnivå och individuella förutsättningar. Efter avslutad kurs får deltagaren ett intyg och ett betyg utifrån en sammanvägd bedömning av studievägskurser och nationella prov. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Eleverna bedöms utefter läsförståelse, hörförståelse samt kunskaper i skrift och tal.2

Sedan år 2000 har det skett en stadig ökning i antalet SFI-deltagare och ökningen har varit speciellt kraftig under de senaste åren. Under 2012 deltog omkring 108 000 utrikesfödda i sfi undervisning, vilket innebär att antalet sfi-elever ökade med 5 % sedan 2011 och har fördubblats sedan 2005.

Sfi-deltagare år 2000-2012

Under 2012 var majoriteten av de som studerar på sfi kvinnor (57%) och könsfördelningen har sett liknande ut under de senaste åren. Åldersfördelningen visar att att 60% av eleverna är mellan 25 och 39 år gamla, medan 26% är 40 år eller äldre och endast 14% är under 25 år. Vad gäller utbildningsbakgrund visar siffror från 2012 att 34% av sfi-eleverna har minst 13 års erfarenhet från tidigare studier och att 22% gått i skolan i 6 år eller mindre.3

Av de som fick betyg i sfi under andra halvåret 2012 blev 2 % underkända, och av de 98% som blev godkända i sina kurser fick 7% högsta betyg (A). 38% av de som påbörjade en sfi-kurs under innan 1 juli 2012 slutförde den under årets gång, medan 23% valde att avbryta påbörjad sfi-kurs och resterande 39% antas fortsätta sina studier.

De vanligaste födelseländerna bland sfi-elever är Irak, Somalia, Thailand, Polen och Iran och de vanligaste modersmålen är arabiska, somaliska, persiska, thailändska och engelska.4