Tio frågor och svar om ID-kontrollerna

Senast ändrad 20 April 2016

Under måndagen den 4 januari infördes identitetskontroller för alla resande med tåg, buss och färja från Danmark. Vi reder ut vad som gäller, vilka som påverkas och hur.

Varför införs kontrollerna?
Regeringen bedömer att det med dagens flyktingströmmar råder en sådan ”allvarlig fara för den allmänna ordningen” att det finns lagstöd för ID-kontroller. Syftet är att kraftigt minska antalet flyktingar som kommer till Sverige. ”Dessa åtgärder bedöms få en positiv inverkan på möjligheten att upprätthålla ordning och säkerhet och minskar trycket på samhällsfunktionerna i stort”, skriver regeringen på sin hemsida.1

När gäller ID-kontrollerna?
Bestämmelsen om ID-kontroller träder i kraft under måndagen den 4 januari. Den är en del av en lag som ska gälla i tre år, det vill säga till och med 2018. Inom den perioden får ID-kontroller tillämpas upp till sex månader åt gången. Regeringen kan också besluta att upphäva bestämmelserna om förutsättningarna ändras och man bedömer att det inte längre finns något allvarligt hot mot den allmänna säkerheten.2

Vilka berörs av ID-kontrollerna?
Alla passagerare som reser med buss, tåg och färja från Danmark till Sverige berörs. Barn som reser med föräldrar som kan uppvisa giltig ID-handling omfattas inte av kontrollerna. Däremot måste barn som reser ensamma kunna visa giltigt ID.

Vad händer med de som inte har giltiga ID-handlingar?
Personer som inte har en giltig ID-handling ska enligt förordningen nekas att åka med över Sveriges gräns. Regeringen skriver på sin hemsida att det är transportörens ansvar att ”hänvisa dem till att söka hjälp i det land de befinner sig i”. Vill de kliva på ett tåg till Sverige i Danmark utan giltig ID-handling ska de alltså stoppas och hänvisas att söka asyl i Danmark.1

Är ID-kontrollerna förenliga med asylrätten?
Asylrätten innebär rätten att söka asyl i det land man befinner sig. Så även om förordningen om ID-kontroller försvårar för människor utan giltiga ID-handlingar att ta sig till Sverige, förhindrar den inte någon som väl har tagit sig till Sverige att söka asyl. Bestämmelserna strider alltså inte mot asylrätten.

Är kontrollerna förenliga med EU-rätten?
Regeringen har infört bestämmelserna om ID-kontroller med hänvisning till att EU-rätten inte hindrar ”att en medlemsstat vidtar de åtgärder som krävs för att upprätthålla lag och ordning och skydda den inre säkerheten om det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett av samhällets grundläggande intressen”. Det är alltså en form av undantagslagstiftning, vilket förklarar varför den måste omprövas efter 6 månader.1

Vem ansvarar för att utföra ID-kontrollerna?
Det är transportörernas ansvar att kontrollera att alla passagerare som ska till Sverige har en giltig ID-handling. Företag som kör tåg, bussar eller färjor till Sverige från Danmark måste alltså kontrollera att passagerarna har giltiga ID-handlingar. Polisen ska i sin tur kontrollera att transportörerna utför kontrollerna som de ska.5

Vad händer om transportörerna inte uppfyller sin skyldighet?
Bevisbördan för att kontrollerna genomförs ligger hos transportören. Därför måste denne kunna visa upp dokumentation där det framgår vilken typ av ID-handling som visats upp, att personen som uppvisat handlingen är den person som handlingen avser, tillsammans med handlingens serienummer. Transportörer som inte kan visa att ID-kontrollen har genomförts riskerar böter på 50 000 kronor. För att transportören ska anses ha brustit i sin kontroll ska det ha varit uppenbart att ID-handlingen inte var giltig.5

Hur ska ID-kontrollerna gå till i praktiken?
Bestämmelserna reglerar inte närmare hur kontrollen ska gå till, vilket innebär att transportörerna själva får avgöra hur detta ska genomföras i praktiken. Det kan exempelvis ske genom att ID visas upp vid biljettkontrollen eller genom att ID-kontroller görs separat. Kontroller kan göras innan passageraren släpps ombord eller under resan.5 För tågresenärer sker ID-kontrollerna på Kastrups tågstation. Där finns fem kontrollområden och 34 kontrollslussar.

Vad räknas som en giltig ID-handling?
Enligt polisen ska en ID-handling vara ”officiellt utfärdad i syfte att fastställa innehavarens identitet” för att den ska anses vara giltig. ID-handlingen ska innehålla foto, fullständigt namn, personnummer eller födelsedatum, serienummer, innehavarens underskrift, giltighetstid och utfärdande myndighet.5