Välfärd

Välfärd-shutterstock_181449266

Välfärdsområdet omfattar ett brett spektrum av sociala faktorer. Överlag har utrikes födda en lägre välfärd, åtminstone om man räknar med faktorer som andelen i relativ fattigdom eller tillgång till vård för papperslösa. Detta kan knytas till immigranters ställning på arbetsmarknaden, som i dagsläget är sämre än för den inrikes födda befolkningen. Men det kan också bero på sådant som olika regelverk för inrikes- och utrikes födda samt diskriminering.

Effekter av boendesegregation

Effekterna av att bo i ett invandrartätt område tenderar att vara små. Istället är det den socioekonomiska sammansättningen i bostadsområdet som spelar roll. Att bo i närhet till landsmän kan ha en positiv inverkan på sådant som möjligheten att få ett jobb och skolelevers betyg.

Läs mer här

Varför är utrikesfödda överrepresenterade i brottsstatistiken?

Utrikesfödda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken. Forskare tror att detta beror på framförallt tre faktorer: diskriminering inom rättsväsendet, förhållanden kopplade till ursprungslandet; och faktorer kopplade till levnadsförhållanden i Sverige.

Läs Jerzy Sarneckis forskningssammanfattning